Përfito 10% Zbritje në Blerjen e Parë Shiko detajet
0
Florifarma

Termat dhe Kushtet

Termat dhe Kushtet e Blerjes

Ky dokument përfaqëson nje marrëveshje të lidhur ndërmjet FLORIFARMA, e regjistruar pranë QKR me NIPT: K08002506W, me adresë Rr. “Jordan Misja”, Tiranë dhe Klientit, që përfaqëson cdo subjekt që bën blerje në rrugë elektronike në faqen www.florifarma.com

Kjo marrëveshje përcakton Termat dhe Kushtet e blerjes, (më poshtë quajtur Termat dhe Kushtet), që shpjegojnë të drejtat dhe detyrimet e përdoruesve të kësaj faqeje (më poshtë quajtur Klienti/Blerësi) dhe FLORIFARMA (më poshtë quajtur FLORIFARMA/Shitësi)

FLORIFARMA ka të drejtë të ndryshojë dhe përditësojë në cdo kohë Termat dhe Kushtet. Në cdo rast, ndryshimet do të publikohen në këtë faqe interneti dhe do të hyjnë në fuqi në momentin e publikimit. Në asnjë rast ato nuk do të kenë fuqi prapavepruese.

Duke kryer një porosi në rrugë elektronike, nëpërmjet faqes së internetit: www.florifarma.com, ju pranoni dhe bini dakort me të gjithë Termat dhe Kushtet. Është përgjegjësia juaj të lexoni dhe kuptoni Termat dhe kushtet përpara kryerjes së cdo blerjeje.Nëse nuk jeni dakort me Termat dhe Kushtet, ju nuk duhet të përdorni shërbimet e kësaj faqeje.

FLORIFARMA ka të drejtën të anullojë një porosi dhe të ndalojë aksesin e një faqe, të një ose më shumë subjekteve, për shkak të mosrespektimit të Termave dhe Kushteve apo për cfarëdo arsye tjetër.

Kushtet e Blerjes

Për të kryer blerje në rrugë elektronike, Klienti duhet të jetë mbi moshen 18 vjeç, me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

Krijimi i Llogarisë

FLORIFARMA i jep mundësinë çdo përdoruesi të faqes, të krijojë një llogari në faqen e internetit:

www.florifarma.com dhe të regjistrohet me të dhëna të sakta, në lidhje me identitetin dhe mënyrën e pagesës (të dhëna për karta debiti/krediti). Me krijimin e një llogarie klienti vendos emrin e përdoruesit dhe fjalekalimin (password), të nevojshëm për të pasur akses në llogari. Është përgjegjësi e plotë e klientit të mbaje sekret dhe të mos zbulojë tek persona të tretë fjalekalimin (password).

FLORIFARMA nuk mban asnjë përgjegjësi nëse në llogarinë e Klientit, me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e tij kryhen porosi dhe blerje nga persona të tretë.

Produktet

Klienti informohet për karakteristikat kryesore të produkteve në faqen e internetit www.florifarma.com. Për cdo produkt do të jepën të dhëna në lidhje me cilësitë e produktit, përdorimin, çmimin etj.

FLORIFARMA SHPK mund të vendosë në cdo kohë të pezullojë, ndryshojë apo përfundojë publikimin dhe shitjen e produkteve në rrugë elektronike, për shkak të mirëmbajtjes, përditësimit të faqes apo për cfarëdo arsye tjetër.

FLORIFARMA SHPK rezervon të drejtën e pronësisë mbi produktet e dorëzuara deri në kryerjen e pagesës së plotë të çmimit nga Klienti (transferim i fondeve në llogarinë bankare të FLORIFARMA).

Çmimi i Produkteve

Çdo produkt shoqërohet me çmimin e shitjes, i cili është çmimi me TVSH i produktit. Ky çmim nuk përfshin koston e transportit. FLORIFARMA ka te drejtë të ndryshojë çmimet në çdo kohë.

Kosto e Transportit

Kostot e transportit të produkteve përcaktohen në varësi të vlerës totale të porosisë dhe të vendodhjes së Klientit. Këto kosto janë të publikuara në faqen e internetit www.florifarma.com.

Klienti njihet me vlerën e dërgimit të produkteve gjatë kryerjes së porosisë në faqen e internetit të FLORIFARMA.

Klienti pranon se është plotësisht i informuar në lidhje me pagesën e kostos së transportit, vlerë e cila i shtohet çmimit të produkteve të porositura.

Kryerja e Porosisë

Klienti ekzekuton porosinë e tij nëpërmjet llogarisë të hapur në faqen e internetit: www.florifarma.com.

Klienti konfirmon blerjen dhe është i detyruar të vendosë të dhëna të vërteta dhe të sakta për proçesimin e blerjes dhe dorëzimin e produkteve.

FLORIFARMA ka të drejtë të refuzojë dhe mos ekzekutojë porosinë e Klientit në cdo kohë dhe për cfarëdo arsye. Në cdo rast FLORIFARMA njofton Klientin, me një nga mënyrat e vena në dispozicion prej tij.

FLORIFARMA nuk mban përgjegjësi për mosfunksionimin e faqes së internetit, vonesa apo moslejim i kryerjes së porosive në rrugë elektronike, për shkak të ngjarjeve përtej kontrollit të arsyeshëm të FLORIFARMA.

Pagesa

Klienti mund të kryejë pagesën për porosinë me një prej menyrave të pagesës të vena në dispozicion nga FLORIFARMA: pagesë në dorëzim ose pagesë me kartë debiti/krediti.

Nëse FLORIFARMA nuk mund të plotesojë porosinë ose një pjesë të saj, Klienti informohet paraprakisht për produktet që mungojnë dhe zgjedh të vazhdojë me blerjen (në këtë rast i zbritet vlera e produkteve që mungojnë dhe kosto përkatëse e transportit) ose të anullojë porosinë.

Informacionet e regjistruara nga sistemi i FLORIFARMA shërbejnë si provë të komunikimeve, porosive dhe pagesave të kryera ndërmjet FLORIFARMA dhe Klientit.

Në rastet e kryerjes së pagesës me kartë, Klienti lidhet automatikisht me serverin e pagesave, pjesë e sistemit të kontrollit të qendrës së përpunimit të të dhënave të bankës.

Të dhënat bankare të Klientit janë të mbrojtura nëpërmjet enkriptimit. Ato nuk kalojnë nëpërmjet sistemeve elektronike të FLORIFARMA dhe nuk ruhen në sistemet elektronike të FLORIFARMA.

FLORIFARMA nuk mban asnjë përgjegjësi nëse karta bankare, me të cilën kryhet nje pagesë në faqen e internetit www.florifarma.com eshte nje kartë e vjedhur apo e deklaruar e humbur, nëse banka përkatëse autorizon pagesën.

Dorëzimi i Produkteve

Dorëzimi i produkteve do të kryhet sipas afateve të publikuara në këtë faqe interneti.

FLORIFARMA nuk është përgjegjëse për pasojat e ngjarjeve që janë përtej kontrollit të saj të arsyeshëm, të tilla si ngjarje të forcës madhore ose që varen nga transportuesi, të cilat do të vononin ose ndalonin dorëzimin e produkteve të porositura.

Porosia dërgohet në adresën e depozituar gjatë kryerjes së porosisë.

Kthimi i Produkteve

Klienti ka të drejtë të kthejë produktin, në rastin kur ai rezulton me difekt apo problem si rrjedhojë e fabrikimit/prodhimit, brenda një afati prej 14 ditësh kalendarike nga data e dorëzimit të produkteve të porositura.

Produkti duhet të kthehet në adresën e përcaktuar nga FLORIFARMA të publikuar në këtë faqe interneti.Produkti i kthyer duhet të jetë me paketimin dhe ambalazhimin e tij origjinal, i padëmtuar, i papërdorur dhe të shoqërohet me të gjithë aksesorët, dokumentat që vërtetojnë blerjen në rrugë elektronike.

Produktet e kthyera të mangëta, të dëmtuara, të përdorura ose të ndotura nuk do të pranohen nga FLORIFARMA.

Klientit do ti dërgohet produkti i rregullt. Shpenzimet për zëvendësimin e produktit janë në ngarkim të FLORIFARMA.

-Transporti brenda Tiranës: 200L për blerje nën 2000L // Falas për blerje mbi 2000L -Transporti në rrethe: 300L për blerje nën 4000L // Falas për blerje mbi 4000L

Dorëzim i produktit: 24 - 48 Orë

24 - 48 orë dorëzim të produktit.

Çdo blerje dorëzohet brenda 48 orësh nga momenti që konfirmohet blerja.

Blerje të sigurta.

Mund të kthesh produktin brenda afatit të caktuar sapo pagesa të konfirmohet, menjëherë nisin procedurat e dërgimit të porosisë.

Newsletter

Përfito 10% Zbritje në Blerjen e Parë

Avantazhet që sjell Buletini FLORIFARMA

Blog

FloriFarma.com © 2021. All rights reserved.